Slovensky Italiano Facebook

Poskytujeme konzekutívne a šepkané tlmočenie.

Špecifické odvetvia, v ktorých tlmočíme:
automobilový priemysel, strojársky priemysel, chemický priemysel, hútnicky priemysel, elektrotechnický priemysel, potravinársky priemysel a gastronómia, cestovný ruch, poľnohospodárstvo, energetika, stavebníctvo, informatika a informačné technológie, technika, strojárstvo, doprava, stavebníctvo, právo, medicína, životné prostredie, zoológia, poľovníctvo, cestovný ruch ...
Príležitosti, pri ktorých je možné využiť tlmočenie sú napríklad:
školenia, výstavy, kongresy, prednášky, obchodné rokovania a porady, firemné a súkromné akcie, kultúrne podujatia, športové podujatia a súťaže, zahraničné pracovné cesty a iné..

„Konzekutívne tlmočenie“ je tlmočenie následné, keď si tlmočník počas prejavu rečníka robí tlmočnícky zápis a začne tlmočiť až keď sa rečník odmlčí, pričom takýto prejav môže trvať aj niekoľko minút (vysoká konzekutíva), prípadne tlmočí rečníkov prejav po vetách alebo kratších úsekoch, ktoré si nevyžadujú robenie tlmočníckeho zápisu (bežná konzekutíva).

„Šepkané tlmočenie“ je tlmočenie súbežné, keď tlmočník nečaká na koniec prejavu rečníka, ale tlmočí jeho prejav do cieľového jazyka s minimálnym časovým posunom bez použitia tlmočníckej techniky. V prípade šepkavého tlmočenia je schopnosť tlmočníka verne a úplne pretlmočiť prejav rečníka do cieľového jazyka výrazne ovplyvnená akustickými podmienkami, v ktorých tlmočník pracuje. Ak tieto neumožňujú tlmočníkovi podať profesionálny výkon, tlmočník o tom bezodkladne informuje objednávateľa v snahe nájsť obojstranne prijateľné riešenie.

„Pracovný deň“ znamená časový úsek ôsmich po sebe nasledujúcich hodín, vrátane prestávok a prerušení.
„Pracovný poldeň“ znamená časový úsek štyroch po sebe nasledujúcich hodín, vrátane prestávok a prerušení.
>Doba „nasadenia tlmočníka“ začína v momente, keď sa tlmočník dostaví na miesto tlmočenia v súlade s pokynmi objednávateľa a končí sa časom uvedeným v objednávke alebo momentom, keď objednávateľ tlmočníkovi oznámi, že jeho služby už v daný deň nebude potrebovať, alebo keď z konkrétnych okolností jednoznačne vyplýva, že tlmočenie je ukončené.

„Tlmočenie“ je vysoko odborná tvorivá duševná činnosť spočívajúca vo verbálnom prevedení informácie zo zdrojového jazyka do cieľového jazyka.